Tyto webové stránky přizpůsobujeme na míru vám. Na základě vašeho chování na webu personalizujeme jeho obsah a zobrazujeme vám relevantní nabídky a produkty a také analyzujeme vaše chování na webu, abychom mohli zlepšovat naše služby nebo pro vás připravovat služby nové. Toho docilujeme užíváním souborů cookies a dalších síťových identifikátorů, které mohou obsahovat osobní údaje. My a partneři máme k těmto údajům na vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjádříte svůj souhlas s užitím souborů cookies a s užitím a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech našich partnerů. Nastavení cookies, personalizace a reklamy si můžete změnit kliknutím na tlačítko „Upravit“. Více informací o zpracování údajů a našich partnerech naleznete na této stránce.

Reklamační řád, obchodní podmínky, informace o údržbě

Prodávající:

Obchodní firma:

Eiffel Optic a.s.
Ječná 6 120 00 Praha 2

IČ 43873171
DIČ CZ43873171

A) Reklamační řád

1. Základní ustanovení

Tento reklamační řád je vydán v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a obsahuje informace o podmínkách, rozsahu a způsobu uplatnění práv kupujícího z vadného plnění, konkrétně právo na dodání nového výrobku bez vad nebo dodání výměny součásti, právo na bezplatné odstranění vady opravou věci, právo na slevu z kupní ceny, případně právo na odstoupení od smlouvy, a v případě, byla-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), právo na bezplatné odstranění vady výrobku zakoupeného u společnosti Eiffel Optic a.s. (dále jen „Eiffel Optic a.s.“). Společnost Eiffel optic se zavazuje k dodání objednaného zboží maximálně do 4 týdnů od sepsání objednávky, pokud si se spotřebitelem nedohodnou jinou lhůtu.

2. Rozsah záruky

Společnost Eiffel Optic a.s. odpovídá za vady, které se vyskytnou na věci v době 24 měsíců od jejího převzetí kupujícím. Byla-li na výrobku, na jeho obalu, v návodu připojenému k výrobku nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze výrobek použít, prodávající odpovídá za to, že výrobek bude po tuto dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Po stejnou shora uvedenou dobu náleží kupujícímu právo uplatnit své právo z vad.

Společnost Eiffel Optic a.s. odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména společnost Eiffel Optic a.s. odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující věc převzal:

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, bylo-li provedení určeno podle smluveného vzorku, předlohy

d) věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Nemá-li věc vlastnosti stanovené shora, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost Eiffel Optic a.s. nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, nezjedná-li nápravu v přiměřené době. Reklamované/vrácené zboží nelze směnit za dárkové kupony společnosti Eiffel optic, a.s.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

 • věc byla používána v rozporu s návodem na údržbu nebo ošetřování, včetně poškození věci v důsledku zanedbání údržby a ošetřování věci nebo nedodržení zásad účelovosti výrobku,
 • věc je mechanicky poškozena (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku), – věc byla používána k jinému než stanovenému účelu,
 • opotřebení věci v důsledku nevhodného výběru a použití.

Dále se odpovědnost společnosti Eiffel Optic a.s. v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, – má-li uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým používáním věci, – vyplývá-li to z povahy věci.

Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností, živelní pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, tedy nikoli vadným plněním ze strany společnosti Eiffel Optic a.s.

Po uplynutí záruční doby práva kupujícího z odpovědnosti za vady zanikají.

3. Způsob uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u společnosti Eiffel Optic a.s., zejména v obchodě (provozovně) ve kterém kupující věc zakoupil, případně v kterémkoli jiném místě stanoveném právními předpisy.

Není-li zde dále uvedeno jinak, pověřený pracovník společnosti Eiffel Optic a.s. rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 30 dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne řádného uplatnění reklamace, pokud se společnost Eiffel Optic a.s.se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Společnost Eiffel Optic a.s., vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění o zamítnutí reklamace.

Dojde-li v rámci vyřízení reklamace k výměně součásti věci, případně bude reklamovaná věc dána nová, platí původní datum nákupu, které se prodlužuje o dobu, kdy je reklamovaná věc v reklamačním řízení.

Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady předloží kupující doklad o nákupu zboží a garanční kartu. Za účelem prokázání vady věci, je kupující povinen při uplatnění práv z odpovědnosti za vady předložit vadný výrobek.

Reklamace vady věci bude společností Eiffel Optic a.s. uznána pouze v případě, bude-li se jednat o vadu, za kterou prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění (v souladu s výše uvedenými podmínkami), uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí věci.

Nebudou-li splněny podmínky pro uznání reklamace vady věci, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

Společnost Eiffel Optic a.s. informuje kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má reklamovaný výrobek vyzvednout. Nebude-li z jakéhokoli důvodu na straně Eiffel Optic a.s. či kupujícího doručena kupujícímu informace o vyřízení reklamace ve výše uvedené lhůtě k vyřízení reklamace, je kupující povinen vyzvednout si reklamované zboží neprodleně po uplynutí 30 denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena (viz předcházející odstavec). Nevyzvedne-li si kupující zboží ani po uplynutí 6 měsíců ode dne výše uvedené lhůty k vyřízení reklamace, je společnost Eiffel Optic a.s. oprávněna dle občanského zákoníku, si odečíst skladné, které činí 50 Kč za každý započatý týden nevyzvednuté vyřízené reklamace. 

Ustanovení tohoto reklamačního řádu se použije přiměřeně v závislosti na charakteru služby také na reklamaci vad kupujícím zakoupených služeb ve společnosti Eiffel Optic a.s., pokud nevyplývá něco jiného z dohody stran nebo platných právních předpisů. 

Tento reklamační řád platí pro všechny provozovny společnosti Eiffel Optic a.s. Musí být přístupný k nahlédnutí v každé z těchto provozoven.

V případě vzniku spotřebitelského sporu mezi naší společností a Vámi, jakožto spotřebiteli, tj. sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, jste v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, oprávněni podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je v daném případě: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 Česká republika, Web: www.coi.cz. Z této možnosti jsou vyjmuty spory ze smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb. Na vyžádání poskytuje prodejce

k určeným výrobkům doklad Prohlášení o shodě.

B) INFORMACE O ÚDRŽBĚ, NÁVOD K POUŽITÍ

Návod k použití

 • Při výběru pečlivě zvažte účel, k němuž budou dioptrické brýle / sluneční brýle nebo brýlové čočky používány.
 • Dioptrické brýle nebo sluneční brýle si při nákupu pečlivě vyzkoušejte.
 • Dioptrické brýle, brýle s brýlovými čočkami nebo sluneční brýle vždy uchovávejte v ochranném pouzdru.
 • S dioptrickými brýlemi nebo slunečními brýlemi manipulujte při nasazování a/nebo snímání z obličeje vždy oběma      rukama, v opačném případě hrozí poškození, prasknutí obrub brýlí nebo skel.
 • Dioptrické brýle, brýle s brýlovými čočkami nebo sluneční brýle nejsou uzpůsobeny k nošení ve vlasech nebo podobným nevhodným způsobem; případné deformace a poškození výrobku způsobené výše uvedeným nevhodným použitím brýlí nelze považovat za vady výrobku.
 • Neohýbejte v žádném případě koncovky stranic, nedeformujte brýle, nerozevírejte stranice brýlí o větší úhel, než je nastaveno z výroby.

Dioptrické brýle

 • Dioptrické brýle, k nimž je přiložena garanční karta jsou určeny pro vkládání dioptrických čoček na korekci zraku a splňují požadavky normy ČSN EN ISO 12870.
 • Dioptrické brýle jsou určeny pro běžné nošení, kdy se nepředpokládá, že budou vystaveny nadměrné zátěži.
 • Dioptrické brýle nepoužívejte v sauně
 • Při jejich používání je třeba dodržovat předepsané zásady údržby a ošetřování a používat je pouze ke stanovenému účelu.

Sluneční brýle

 • Sluneční brýle, k nimž je přiložen letáček o způsobu použití a stupni ochrany před viditelným světlem, jsou prostředkem osobní ochrany očí pro běžné použití a splňují požadavky normy ČSN EN 1836-1998.
 • Stoprocentní ochrana před UV-A a UV-B zářením.
 • Kategorie UV filtru je uvedena na čočkách a na přiloženém letáčku
 • Tyto brýle byly vyrobeny tak, aby redukovaly oslnění denním světlem při běžném používání a při řízení vozidel.
 • Obruby a čočky jsou určeny pro běžné nošení, kdy se nepředpokládá, že budou vystaveny nadměrné zátěži
 • Sluneční brýle nepoužívejte pro přímé pozorování slunce a uměle vyrobených zdrojů UV záření.
 • Sluneční brýle rovněž nejsou vhodné pro jízdu za snížené viditelnosti:

za soumraku nebo v noci. – Při jejich používání je třeba dodržovat předepsané zásady údržby a ošetřování a používat je pouze ke stanovenému účelu.

Brýlové čočky

 • Brýlové čočky, k nimž je přiložen tento letáček, jsou zdravotnickým prostředkem určeným pro opakované použití za stanovených hygienických podmínek a splňují požadavky norem:  ČSN EN ISO 8980-1/1997, ČSN EN ISO 8980-2/1997, Pr EN ISO 8980-3/1997.
 • Při jejich používání je třeba dodržovat předepsané zásady údržby a ošetřování a používat je pouze ke stanovenému účelu.

Údržba – brýle/sluneční brýle

 • Brýle (sluneční i dioptrické) doporučujeme čistit vodou nebo neutrálním mýdlem bez abrazivních prostředků, přitom nepoužívejte znečištěné a drsné tkaniny, které by mohly poškodit UV filtr.
 • Brýle uchovávejte ve vhodném pouzdru, tím zajistíte prodloužení jejich životnosti. – Budete-li potřebovat opravu nebo údržbu v důsledku běžného nošení brýlí, obraťte se, prosím, na specializované prodejny společnosti Eiffel Optic a.s. vyvarujte se neodborných úprav dioptrických obrub a slunečních brýlí.
 • Brýle nevystavujte působení tepla nad 50 stupňů Celsia nebo tepelným šokům (např. v uzavřeném nevětraném prostoru, jako je automobil, sauna atd.).
 • Brýle nevystavujte působení chemických látek, může tak dojít k rozleptání obrub či brýlových čoček. Jedná se zejména o působení laků a barev na vlasy, slaná voda a o práci s chemikáliemi při použití brýlí bez užití jiných vhodných ochranných pomůcek.

Údržba – brýlové čočky

 • Brýlové čočky pravidelně čistěte pouze pod tekoucí vlažnou vodou, pomocí roztoků určených k čištění brýlových čoček nebo pomocí speciálních utěrek z mikrovlákna.
 • V žádném případě nepoužívejte pro čištění brýlových čoček drsné tkaniny, vlhčené nebo suché papírové kapesníky,
 • Nikdy nepokládejte brýle brýlovými čočkami tak, aby ležely na brýlových čočkách.
 • Brýle se zabroušenými brýlovými čočkami odkládejte zásadně do stabilního a velikostí odpovídajícího brýlového pouzdra.

Sluneční brýle - kategorie 0 - 4

Sluneční brýle dělíme do 5 kategorií filtrů. Brýle s filtry kategorie 0 a 1 jsou kosmetické brýle. Doporučené použití je při podmínkách slabého osvětlení nebo z estetických důvodů.

Brýle s filtry kategorie 2 a 3 jsou sluneční brýle určené pro běžné používání. Doporučené použití je pro snížení oslnění způsobené denním světlem, pro celodenní nošení včetně řízení motorových vozidel.

Brýle s filtry kategorie 4 jsou sluneční brýle určené pro použití v podmínkách silného záření, jako na hladině moře či jezera nebo ve vysokých horách. Nejsou vhodné na řízení a používání v silničním provozu obecně.

Sluneční brýle nepoužívejte

-pro přímé pozorování slunce

-při řízení motorových vozidel v noci nebo ve slabém osvětlení

-jako ochranu před UV zářením z umělých zdrojů

Pokud  si nebudete jisti, zda je pro brýle bezpečný důvod, kterým je chcete využít, nebo zda je pro ně vyhovující prostředí, kterému je hodláte vystavit či pravidelně vystavovat, nebo zda způsobem využívání brýlí neohrožujete svoje zdraví, nebo zdraví někoho jiného, informujte se u odborníka.

Kategorie Filtr Propustnost světla
0 velmi světlý filtr 80-100%
1 světlý filtr 43-80%
2 středně tmavý filtr 18-43%
3 tmavý filtr 8-18%
4 velmi tmavý filtr 3-8%

Všechny brýle splňují normu DIN EN ISO 12312-1, proto jsou označeny značkou CE. Ochranná skla splňují všechny požadavky dle platných norem.

Při dodržování výše uvedených zásad nošení a čištění slunečních a dioptrických brýlí včetně skel  prodlužujete životnost vašich brýlí, které budou sloužit svému účelu. Nedodržováním uvedených zásad o používání výrobků a jejich čištění zde uvedených za případné poškození výrobků nemůže přebírat společnost Eiffel Optic a.s. žádnou záruku.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
TOPlist